Kriminaljournalistik och att söka sanningen

Att arbeta som journalist innebär att arbeta med en inre glödande vilja att söka efter och berätta om sanningen. Att utan fördomar se världen som den är och rapportera sanningen. Det innebär också att hela världen är ens arbetsplats och att varje människas historia kan komma att vara av vikt för ens arbete. Kriminaljournalister är människor som har valt att specialisera sig på att söka upp sanningar i den undre världen. De söker sig till faror och de människor som har valt att avvika från lagen, inte nödvändigtvis för att de vill men för att det där finns sanningar att rapportera om som de anser att allmänheten har nytta av att känna till. En samlingsplats för dessa journalister är KJK.

Med ett 90-tal medlemmar landet över har KJK, kriminaljournalisternas klubb, arbetat som organisation sedan 1999 för att främja god kriminaljournalistik. Organisationen står öppen för alla journalister som är intresserade av att arbeta med att rapportera om brott och den kriminella världen. Förutom att främja god kriminaljournalistik värnar även KJK om att höja hela yrkets status, genom att till exempel arbeta för att minska interna fördomar och utbyta kunskap journalister sinsemellan.

Varför är det så viktigt att en journalist värnar om just sanningen? Att rapportera om omvärlden, och göra denna information tillgänglig för allmänheten är kanske en av de viktigaste uppgifterna i världen. Det handlar om att just informera sina medmänniskor om verkliga händelser och på så sätt upplysa befolkningen, vilket bara kan göras om det är precis sanningen som berättas. Detta är särskilt viktigt i världen alla idag lever i. I denna informationsålder kan vilken information som helst spridas och den enda begränsningen på hur snabbt den sprids är förmågan att dela med sig av den. Då är det extra viktigt att nyheterna som sprids beskriver världen så som den är.